eBORZA NEPREMIČNIN

transakcijski sistem za izvedbo licitacij

eBorza.si nepremičnin je najsodobnejši evropski transakcijski sistem za izvedbo licitacij nepremičnin, ki omogoča varno, diskretno in transparentno izvedbo dražbe ali zbiranja ponudbe za prodajo oziroma nakup nepremičnine. 
Transakcijski sistem eBorza nepremičnin upravlja podjetje INFORMACIJSKA BORZA NEPREMIČNIN d.o.o., za izvedbo organiziranih dražb  stečajnih upraviteljev, nepremičninskim agencij in drugih pravnih osebah.

Vrste licitacij

Informacijski sistem eBorza nepremičnin je transakcijski sistem za podporo izvedbe licitacij:

 • dražb, ki se lahko v sistemu eBorza izvede kot (1) dražba po korakih, (2) odprta dražba ali (3) dražba z zniževanjem cene,
 • zbiranje ponudb, ki se lahko v sistemu eBorza izvede kot (1) zavezujoče zbiranje ponudb, (2) nezavezujoče zbiranje ponudb ali (3) kombinirano zbiranje ponudb.

Poslovne funkcionalnosti posamezne vrste licitacije, ki jo podpira sistem eBorza so:

Dražba po korakih je dražba, ki ima značilnosti:

 • je dražba z zviševanjem cene, 
 • na njej uspe tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno ceno,
 • vsak ponudnik lahko v posameznem koraku ponudi aktualno ceno, 
 • aktualna cena je v prvem koraku enaka izhodiščni ceni, v vsakem naslednjem koraku pa je aktualna cena enaka znesku aktualne cene prejšnjega koraka, povečanem za znesek koraka 
 • se konča s potekom časa trajanja zadnjega koraka, če do poteka tega časa nihče od udeležencev ne ponudi aktualne cene tega koraka.

Odprta dražba je dražba, ki ima značilnosti:

 • je dražba z zviševanjem cene,
 • na njej uspe tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno ceno,
 • vsak ponudnik lahko v posameznem koraku ponudi aktualno ceno ali ceno, ki je za poljubni znesek višja od aktualne cene,.
 • aktualna cena je v prvem koraku enaka izhodiščni ceni, v vsakem naslednjem koraku pa je aktualna cena enaka znesku cene, ki je bila ponujena v prejšnjem koraku, povečanem za znesek koraka,
 • se konča s potekom časa trajanja zadnjega koraka, če do poteka tega časa nihče od udeležencev ne ponudi najmanj aktualne cene tega koraka.

Dražba z zniževanjem cene je dražba, ki ima značilnosti:

 • je dražba z zniževanjem cene,
 • na njej uspe tisti ponudnik, ki prvi ponudi ceno v posameznem koraku,
 • če izhodiščne cene v času trajanja koraka (v nadaljevanju: čas koraka) ne ponudi nihče od udeležencev licitacije, se cena zniža za znesek koraka, 
 • če v času posameznega koraka nihče od udeležencev licitacije ne ponudi cene v tem koraku, se v naslednjem koraku cena zniža za znesek koraka, dokler ne doseže najnižje cene, ki jo določi organizator dražbe (v nadaljevanju: minimalna cena),
 • če v zadnjem koraku dražbe do poteka časa koraka nihče od udeležencev ne ponudi minimalne cene, se dražba konča.

Zavezujoče zbiranje ponudb je zbiranje ponudb, pri katerem:

 • ponudnike zavezujejo njihove ponudbe in 
 • je prodajalec zavezan skleniti pogodbo s tistim ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno ceno.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je zbiranje ponudb, pri katerem:

 • ponudnike njihove ponudbe ne zavezujejo in 
 • prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom,

Kombinirano zbiranje ponudb je zbiranje ponudb, pri katerem:

 • ponudnike zavezujejo njihove ponudbe, 
 • je prodajalec zavezan skleniti pogodbo s tistim ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno ceno,
 • če nihče od ponudnikov ne ponudi cene, ki je enaka ali višja od izhodiščne cene, je prodajalec upravičen, vendar ne zavezan, skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno.

Objava licitacije

Informacijski sistem eBorza omogoča, da ob objavi licitacije Organizator licitacije v ustrezna polja vpiše te podatke o razpisu posamezne licitacije:

 • podatke o Organizatorju licitacije (firma in poslovni naslov) in o kontaktni osebi Organizatorja licitacije (osebno ime, elektronski naslov in telefonska številka),
 • podatke o Prodajalcu (firma in poslovni naslov oziroma osebno ime),
 • opis nepremičnin, ki so predmet licitacije,
 • zadnji rok za prijavo na licitacijo, kot čas, do poteka katerega se je mogoče prijaviti na licitacijo. Rok za prijavo mora biti (1) pri dražbi najmanj 24 ur poznejši od časa objave licitacije in (2) pri zbiranju ponudb tri ure zgodnejši od roka za oddajo ponudb,
 • v primeru zbiranja ponudb: čas končanja licitacije, kot čas, do poteka katerega je mogoče oddati ponudbo na licitaciji,
 • vrsto licitacije,
 • vrsto prodaje (prostovoljna prodaja),
 • izhodiščno ceno,
 • znesek varščine, 
 • v primeru dražbe (1) čas začetka licitacije, ki mora biti najmanj 24 ur poznejši od zadnjega roka za prijavo na licitacijo (2) znesek koraka dražbe in (3) čas koraka, določen v minutah (5 ali 10 minut),
 • termine, v katerih je mogoče opraviti ogled nepremičnine
 • mesto, kjer je mogoče opraviti pregled gradbene dokumentacije v zvezi z nepremičnino,
 • račun, v dobro katerega je treba plačati varščino (imetnik računa, številka računa in SWIFT koda banke, ki vodi račun)

Ob objavi licitacije je mogoče objaviti poljubno število slik.

Informacijski sistem eBorza omogoča, da se objavi licitacije objavijo tudi dokumenti (v PDF obliki) tako, da se dodajo pod ustrezno rubriko:

 • besedilo Razpisa licitacije,
 • besedilo Prodajne pogodbe, ki jo bo prodajalec sklenil s ponudnikom, ki bo na licitaciji uspel,
 • Cenitveno poročilo, 
 • Prostorska dokumentacija (potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija),
 • Gradbena dokumentacija.

Pri zavezujočem zbiranju ponudb in kombiniranem zbiranju ponudb dodatno mogoče tudi te funkcionalnosti:

 • Organizator licitacije lahko ob objavi Razpisa licitacije za vsako izjavo oziroma listinski dokaz, zahtevano v Razpisu licitacije, določi ime rubrike, pod katero Udeleženec licitacije doda elektronsko listino z vsebino te izjave oziroma dokaza,
 • Udeleženec licitacije predloži zahtevane izjave oziroma dokaze tako, da jih ob oddaji ponudbe v sistemu eBorza pripne pod ustrezno rubriko,

Prijava na licitacijo

Na posamezno licitacijo se je mogoče prijaviti času od objave licitacije do poteka roka za prijavo na to licitacijo, določenega v Razpisu licitacije
Prijavitelj mora ob prijavi na licitacijo v ustrezna polja aplikacije eBorza vpisati te podatke:

 • če bo na licitaciji sodelovala v svojem imenu kot fizične osebe: (1) osebno ime, (2) datum rojstva in (3) naslov prebivališča,
 • če bo na licitaciji sodelovala v imenu pravne osebe tudi: (1) firmo Udeleženca licitacije in njegov poslovni naslov in (2) pravni temelj zastopanja pravne osebe (na primer kot direktor ali prokurist ali kot pooblaščenec),
 • če bo na licitaciji sodelovala v imenu druge fizične osebe tudi: (1) osebno ime te osebe, (2) datum njenega rojstva in (3) naslov prebivališča,
 • elektronski naslov.

Šifra Udeleženca licitacije. Ob oddaji prijave sistem prijavitelju dodeli šifro za udeležbo na licitaciji, ki jo generira kot enolično oznako.

Obvestilo o podatkih za plačilo varščine. Ko prijavitelj uspešno odda prijavo na licitacijo , mu Informacijski sistem eBorza pošlje elektronsko sporočilo, ki vključuje te podatke za plačilo varščine:

 • šifro licitacije, na katero se je prijavil
 • znesek varščine,
 • podatke o računu za plačilo varščine (imetnik računa, številka računa in SWIFT koda banke, ki vodi račun) in
 • sklic, ki ga sistem generira z uporabo modula 12.

Potrditev prijave. 

 • Pri dražbi mora prijavo potrditi Organizator licitacije. Namen te potrditve je, da organizator preveri, ali je udeleženec plačal varščino.
 • Pri zbiranju ponudb prijavo potrdi Informacijski sistem eBorza samodejno takoj, ko je prijava uspešno oddana.

Obvestilo o potrditvi prijave. Informacijski sistem eBorza samodejno obvesti Udeleženca licitacije o potrditvi njegove prijave z elektronskim sporočilom, ki vključuje podatke:

 • šifro licitacije,
 • šifro Udeleženca licitacije, ki mu je bila dodeljena, in
 • pouk, da mora pri oddaji ponudbe na licitaciji uporabiti šifro, ki mu je bila dodeljena.

Zaupnost podatkov o Udeležencih licitacije. Podatki o Udeležencih licitacije so zaupni in se ne objavijo.

 • Med potekom licitacije sta Organizatorju licitacije dostopna samo podatka o šifri Udeleženca licitacije in njegovem elektronskem naslovu. 
 • Če je licitacija uspešna Informacijski sistem eBorza Organizatorju licitacije omogoči dostop in prevzem podatkov o oddanih ponudbah za te osebe: (1) v primeru dražbe samo za tistega Udeleženca licitacije, ki je na licitaciji uspel, oziroma (2) v primeru zbiranja ponudb za vse Udeležence licitacije, ki so na tej licitaciji oddali ponudbo.

Oddaja ponudb na licitaciji

Na posamezni licitaciji lahko odda ponudbo vsaka oseba, ki je oddala prijavo za licitacijo in je bila njena prijava potrjena.

Termin za oddajo ponudb. Udeleženec licitacije lahko odda ponudbo :

 • pri dražbi po korakih in odprti dražbi: v času od začetka licitacije do poteka časa zadnjega koraka
 • pri dražbi z zniževanjem cene: v času od začetka licitacije do poteka časa zadnjega koraka za minimalno ceno oziroma
 • pri preostalih vrstah licitacije: v času od objave licitacije do poteka časa končanja licitacije, določenega v Razpisu licitacije.

Prikaz poteka licitacije. Informacijski sistem eBorza v zvezi s posamezno licitacijo javno prikazuje podatke o poteku licitacije:

 • pri dražbi z zniževanjem cene: čas, ki je preostal do konca koraka za aktualno ceno
 • pri preostalih vrstah licitacije: čas, ki je preostal do konca licitacije, 
 • pri dražbi tudi aktualno ceno.

Oddaja ponudbe na licitaciji. Udeleženec odda ponudbo na posamezni licitaciji tako, da prek aplikacije eBorza pri tej licitaciji glede na vrsto licitacije:

 • pri dražbi po korakih ali dražbi z zniževanjem cene: potrdi aktualno ceno, 
 • pri odprti dražbi: vpiše znesek cene, ki jo ponuja in ki ne sme biti nižji od aktualne cene,
 • pri zavezujočem zbiranju ponudb: vpiše znesek cene, ki jo ponuja in ki ne sme biti nižji od izhodiščne cene,
 • pri nezavezujočem ali kombiniranem zbiranju ponudb: vpiše ceno, ki jo ponuja, v poljubnem znesku.

Samodejne ponudbe. Pri vseh vrstah dražb sistem omogoča tudi oddajo, pri kateri ponudnik določi le maksimalno ceno. Na podlagi samodejne ponudbe informacijski sistem eBorza:

 • pri dražbi po korakih in pri odprti dražbi za ponudnika v posameznem koraku dražbe samodejno odda ponudbo v tem koraku, dokler aktualna cena ne preseže maksimalne cene, določene v samodejni ponudbi,
 • pri dražbi z zniževanjem cene v ustreznem sprejme aktualno ceno, ki je enaka oziroma nižja od maksimalne cene, določene v samodejni ponudbi.

Zaupnost podatkov o poteku licitacije. Podatki o ponudbah, oddanih na licitaciji, in drugi podatki o poteku licitacije, so zaupni in se ne objavijo ter do končanja licitacije tudi niso dostopni Organizatorju licitacije ali Udeležencem licitacije.

Končanje licitacije

Čas končanja licitacije. Licitacija se končna (1) ko poteče čas za prijavo na licitacijo, če se do tega roka na licitacijo ne prijavi nihče, oziroma (2) če se do poteka roka za prijavo na licitacija, prijavi vsaj ena oseba glede na vrsto licitacije:

 • pri dražbi po korakih in odprti dražbi, ko poteče čas koraka dražbe, če v tem koraku nihče od udeležencev ne ponudi najmanj aktualne cene,
 • pri dražbi z zniževanjem cene, ko prvi Ponudnik sprejme aktualno ceno ali ko poteče čas zadnjega koraka za minimalno ceno, če te cene ne sprejme nihče od Udeležencev licitacije,
 • pri zbiranju ponudb, ko poteče čas končanja licitacije, določen v Razpisu licitacije

Obvestilo o končanju licitacije. Po končanju licitacije Informacijski sistem eBorza Organizatorju licitacije in vsem Udeležencem licitacije, ki so na licitaciji oddali ponudbo, pošlje elektronsko sporočilo, ki vsebuje podatke:

 • šifro licitacije
 • čas končanja licitacije in
 • pri dražbi, če je bila uspešno končana: najvišjo ceno in šifro Udeleženca licitacije, ki je ponudil to ceno, oziroma
 • pri vsaki licitaciji, če nihče od Udeležencev licitacije ni oddal ponudbe: sporočilo, da je bila licitacija neuspešna, ker nihče od Udeležencev licitacije ni oddal ponudbe.

Odpiranje ponudb pri zavezujočem ali kombiniranem zbiranju ponudb se v sistemu eBorza izvede tako, da po končanju licitacije Organizatorju licitacije in tistim Udeležencem licitacije, ki so na licitaciji oddali ponudbo, postanejo dostopni podatki o vseh ponudbah in dokumenti, ki so jim priloženi.

Poročilo o končanju licitacije. V primeru zavezujočega ali kombiniranega zbiranja ponudb Informacijski sistem eBorza Organizatorju licitacije in vsem Udeležencem licitacije, ki so na licitaciji oddali ponudbo, hkrati z obvestilom o končanju licitacije, pošlje elektronski dokument, ki vsebuje:

 • šifro licitacije,
 • čas končanja licitacije,
 • podatke o nepremičninah, ki so bile predmet licitacije, kot so navedeni v Razpisu licitacije,
 • te podatke za vsakega Udeleženca licitacije, ki je na licitaciji oddal ponudbo: (1) čas oddaje ponudbe, (2) osebno ime in naslov oziroma firmo in poslovni naslov, (3) znesek cene, ki jo je ponudil in (4) če je predmet licitacije tudi rok za plačilo kupnine, tudi rok za plačilo kupnine, ki ga je ponudil,
 • pouk o možnosti pregleda oddanih ponudb na portalu.